1.     Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap bij sportschool Toradoshi wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, echter minimaal tot het eind van een periode, met een opzegtermijn van 2 maanden. Per 1 december 2012 1 maand opzegtermijn. Afhankelijk van het soort abonnement.

 

2.      Proefperiode en deelnemersbijdrage
Het lidmaatschap kan worden vooraf gegaan door een proefperiode van maximaal 4 weken. De proefperiode dient bij aanmelding contant te worden voldaan. De les/cursusbijdrage kan vooraf worden voldaan per 1, 3, of 12 maanden. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de definitieve inschrijving. Tenzij anders afgesproken dient de deelnemersbijdrage bij vooruitbetaling, per automatische incasso te worden gedaan.

3.      Korting op de deelnemersbijdrage
Indien men ervoor kiest om periodiek te betalen, 3, 6 maanden of het totaal bedrag in een keer, zal de sportschool een korting op de les/cursusbijdrage toepassen. Deze korting wordt alleen toegepast indien de cursist of deelnemer vooraf betaald. Bij te late betaling wordt de korting niet toegepast en is men het normale bedrag plus administratiekosten verschuldigd.

4.      Ontbinding overeenkomst
Indien de overeenkomst op grond van bovenstaande wordt ontbonden door “sportschool Toradoshi” zal de cursist of deelnemer direct de faciliteiten van sportschool Toradoshi worden ontzegd en dient het lidmaatschapskaart en of ander bewijs van lidmaatschap ingeleverd te worden. Nog openstaande les/cursusbijdragen dienen terstond te worden betaald ook indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enig les niet deelneemt c.q op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie, tenzij de Sportschool hem of haar  van die betalingsverplichting heeft ontheven. Het geen dan echter moet blijken uit een door de sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.

5.      Gemiste lessen
De les/cursusbijdrage dient ook te worden voldaan - indien om welke reden ook – de lessen niet worden gevolgd. Bij langdurige afwezigheid wordt de lopende maand normaal berekend; alleen bij tijdige melding kan de contributie worden stopgezet en worden doorgeschoven. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald.
 

6.      Openstelling en sluiting sportschool
Toradoshi is gesloten op erkende feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Met de vaststelling van de contributie is door sportschool Toradoshi hiermee al rekening gehouden. U dient om die reden door te betalen gedurende de vakanties.

7.      Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (brief, fax of e-mail) te geschieden met in acht name van twee (2) maanden opzegtermijn. Bij kwartaal, halfjaar en per jaar abonnementen gaat de opzegtermijn in als de periode is verlopen. Opzeggen kan alleen voor de 1e van een maand. Teruggave is niet mogelijk. Opzeggen gedurende de zomervakantie is niet mogelijk. Opzegging worden pas vanaf september verwerkt. Bij her- inschrijving binnen 12 maanden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

8.      Aansprakelijkheid
De leiding en (vrijwillige) medewerkers van sportschool Toradoshi zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of zoekgeraakte voorwerpen.

9.     Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Budosporters worden door sportschool Toradoshi automatisch aangemeld als lid bij de JBN. De kosten voor dit lidmaatschap zijn NIET bij de contributie inbegrepen en worden door de JBN automatisch geïncasseerd. Afmelding als lid van de JBN dient u ZELF rechtstreeks te regelen bij de JBN. Kijk voor info, voorwaarden en tarieven op www.jbn.nl.